Ett extra val eller ett nytt val?

Så har då statsministern givit det föga överraskande beskedet att det blir ett sk extraval den 22 mars 2015. Den intressanta frågan är emellertid om valet bara blir en upprepning av det val som genomfördes i september (och såtillvida bara extra) eller om det verkligen blir ett nytt val. Det finns, såvitt jag kan se, ett antal omständigheter som talar för att det kan bli en ny – i bemärkelsen annan – valrörelse inför valet i mars i jämförelse med vad vi fick uppleva tidigare i augusti och september

För det första har statsministern deklarerat att man kommer att gå till val på sin budget, dvs vi borde slippa den tröttsamma frågan om ”vilken regering och vilken politik” som en rödgrön regering avser att formulera och bedriva. Valfrågorna kan alltså bli väldigt konkreta.

För det andra har SD varit minst sagt tydliga i frågan HUR man avser att utnyttja en eventuell vågmästarroll. Som väljare kan man alltså ta ställning till om man tycker att detta är något attraktivt.

För det tredje känns det som om det som nu är förestående  är ”blockpolitikens gravöl”. Bryts inte blockpolitiken nu, kan det mycket väl innebära att vi är på väg mot ett två- eller trepartisystem.

Vad innebär beskedet om nyval för de sakfrågor som ligger på riksdagens bord? Med all säkerhet innebär dagens besked exempelvis att de förändringar av de sk ungdomsarbetsgivaravgifterna som – enligt regeringens förslag – skulle träda i kraft  vid årsskiftet inte kommer att börja gälla då. I praktiken kommer nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den som inte fyllt 26 år den 31 december 2014 att fortsätta att gälla även efter årsskiftet. Vad som händer senare blir naturligtvis beroende av valutgången i mars.  Vidare kommer t ex de tänkta ungdomsjobben i offentlig verksamhet att läggas på is.

De intressantaste arbetsrättsfrågorna, såsom reglerna för tidsbegränsade anställningar och lex Laval, ligger längre fram i beslutsgången. På dessa punkter handlar det alltså mest om ifall och i vilken utsträckning frågorna kommer att få något utrymme i den vintriga valrörelsen. Det vore motiverat!  Men de viktiga arbetsrättsfrågorna ”lämpar sig inte för en valrörelse” sa en gång en tung (!) statsminister, så vi får nog räkna med att det inte blir så mycket LAS-prat i valrörelsen.

Tommy