Gränsen mellan avskedande och uppsägning av personliga skäl

Många gånger har Arbetsdomstolen kommenterat ”gränsen” mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande (se nu senast AD 2014 nr 78, AD 2014 nr 83 och AD 2014 nr 85). Det är uppenbart att föreställningen att ”uppsägning är en B-form av avskedande” alltjämt är mycket vanligt förekommande. Den alltför praktiske praktikern tänker att ”det som nu hände är kanske inte så allvarligt att det motiverar avskedande, men det måste ju i alla fall vara grund för uppsägning”. Att tänka så är ALLTID fel!

Det är istället på det sättet att avskedande är reserverat för vissa typer av misskötsamheter, nämligen beteenden som i en objektiv mening kan sägas vara förtroendeförbrukande. Typiska exempel på handlingar/ageranden som är förtroendeförbrukande i en anställningsrelation är förtroendemissbruk för egen vinning (fusk med tider, reseräkningar etc), våld, hot om våld, trakasserier, kränkningar, allehanda illojaliteter och skadegörelse. I dessa fall föreligger alltså i princip grund för avskedande. Det i praktiken avgörande är att arbetsgivaren inte passivt accepterar beteendet ifråga.

Uppsägning av personliga skäl kan förekomma vid alla typer av brott mot anställningsavtalet. Det s.k. sakliggrundbegreppet innehåller emellertid ett medvetenhetskriterium. För att saklig grund för uppsägning av personliga skäl ska föreligga krävs att arbetsgivaren har medvetandegjort arbetstagaren om att han eller hon måste korrigera sitt beteende och att arbetsgivaren avser att säga upp arbetstagaren om inte korrigering sker. Saken kan uttryckas så att arbetstagaren ska få chans att ändra sitt beteende medveten om att han eller hon löper risken att bli uppsagd. Hur omfattande misskötsamheten än är (om det nu inte handlar om en avskedandegrund), föreligger inte saklig grund för uppsägning, om arbetsgivaren inte kan bevisa att medvetenhetskriteriet har hanterats på rätt sätt!

I praktiken betyder alltså det sagda att avskedande ofta kan grundas på en engångshändelse (av avskedandekaraktär), medan en uppsägning alltid förutsätter att arbetstagaren har medvetandegjorts och givits möjligheten till korrigering.

Detta blev en något egendomlig julhälsning, men en korrekt hantering av reglerna om avskedande och uppsägning av personliga skäl skapar säkerligen julefrid (åtminstone för HR) året om!

God Jul och Gott Nytt År!

Tommy