2016-02-19

Tommys Tillfälliga Tankar

Trots protester!

Regeringen har nu utformat en lagrådsremiss med förslag om tydliga skärpningar av diskrimineringslagen vad gäller s.k. aktiva åtgärder.

Detta intetsägande uttryck används för att beskriva de åtgärder som en arbetsgivare är skyldig att vidta i syfta att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Nuvarande lagstiftning handlar härvidlag i allt väsentligt om jämställdhetsplan och lönekartläggning.

De kommande reglerna innebär i korthet följande:

  1. Arbetsgivaren ska bedriva sitt arbete med aktiva åtgärder, som ska avse samtliga diskrimineringsfaktorer, i fyra steg – kartlägga risker, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp/utvärdera.
  2. De aktiva åtgärderna ska handla om arbetsförhållandena, rekrytering och befordran, utbildning och annan kompetensutveckling, löner och andra anställningsvillkor samt möjligheterna att kunna förena arbete och föräldraskap.
  3. Arbetsgivaren ska ha rutiner och riktlinjer för att förebygga trakasserier och repressalier.
  4. Arbetsgivaren ska aktivt främja en jämn könsfördelning inom olika yrken, personalkategorier och i ledningsfunktioner.
  5. Årligen ska arbetsgivaren dokumentera sitt arbete för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Dokumentationen ska också innehålla de åtgärder som planeras inom området.
  6. Lönekartläggning ska, liksom i nuvarande lag, handla om att förebygga, upptäcka och eliminera osakliga löneskillnader (= löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument).
  7. I genomförandet av lönekartläggning, som ska göras varje år, ska löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten kartläggas. Härutöver ska också arbeten som är kvinnodominerade jämföras med icke kvinnodominerade arbeten som har lägre värdering (alltså inte är likvärdiga) men högre lön.
  8. I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivaren samverka med kollektivavtalsbärande facklig organisation.
  9. Tillsynen ska, liksom idag, utföras av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om DO är missnöjd med hur en arbetsgivare fullgör sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen, kan DO föra saken till Nämnden mot diskriminering, som kan rikta vitesföreläggande med krav mot arbetsgivaren.

Läs hela artikeln här!