Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport september 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Septemberrapporten innehåller följande domar från Arbetsdomstolen:

• AD 2018 nr 55, som handlar om skydd beträffande
anställningsförmåner för facklig förtroendeman, s 1
• AD 2018 nr 56, som handlar om uppsägning av sjuk arbetstagare och
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 17
• AD 2018 nr 58, som handlar om interimistiskt beslut vid
avskedande, s 25
• AD 2018 nr 59, som handlar om kollektivavtalstolkning och
partsställning i kollektivavtalstvist, s 31

Ladda hem rapporten: AD-domar september 2018