Tommys Tillfälliga Tankar: Vad menar regeringen med att ”karensdagen ska avskaffas”?

Det har knappast undgått någon att regeringen igår meddelade att ”karensdagen ska avskaffas” och att förändringen ska gälla fr o m igår (alltså 11 mars 2020) och tills vidare. Budskapet är förvirrande på åtminstone två sätt. För det första har vi inte någon karensdag längre utan karensavdrag. För det andra framgår det inte av regeringens information om förändringen handlar om ändring i sjuklönelagen (ska arbetsgivaren låta bli att göra karensavdrag?) eller socialförsäkringsbalken (ska Försäkringskassan betala sjukpenning för ”karensdagen”?).

Jag har talat med den tjänsteman på regeringskansliet som har ansvar för frågor kring karensavdrag. I samtalet kunde jag konstatera att politiken har fattat ett beslut som inte till någon del har beretts av tjänstemännen i regeringskansliet. Det är nu de ”lagstiftande” tjänstemännens sak att ”översätta” det politiska beslutet till författningstext. Vad gäller då i dagsläget?

Det är helt klart att sjuklönelagen med regler om karensavdrag alltjämt gäller. För att ändra på den saken krävs ett riksdagsbeslut. I praktiken betyder detta att arbetsgivare ska tillämpa sjuklönelagen i sin nuvarande lydelse (med karensavdrag, om man inte av personalpolitiska skäl beslutar annorlunda) tills annat eventuellt beslutas av riksdagen.

Lagstiftaren (alltså regeringskansliets tjänsteman) delar min tolkning av regeringens pressmeddelande igår, nämligen att staten ska betala sjukpenning för den karens som följer av sjuklönelagen. I praktiken skulle detta betyda att individen får ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan för en dag under sjuklöneperioden.

Var denna fråga landar i den politiska slutändan (alltså riksdagen) återstår att se, men tills annat har beslutats av riksdagen, ska alltså sjuklönelagen tillämpas.

Tommy Iseskog