Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Här kommer AD-domarna som har avkunnats under mars månad:

• AD 2020 nr 12, som handlar om tillitsfullmakt och rättstvist
om lön, s 1
• AD 2020 nr 13, som handlar om indirekt diskriminering på grund
av funktionsnedsättning och storleken på diskrimineringsersättning vid diskriminering
genom bristande tillgänglighet, s 13
• AD 2020 nr 15, som handlar om familjeundantaget i lagen om
anställningsskydd, s 19

Ladda hema rapporten: AD-domar mars 2020