Artikel från TIAN om EU:s lönetransparensdirektiv

”EU:s direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer”
Det kan låta krångligt för många, men i artikeln i nyhetsbrevet TIAN förklarar Tommy Iseskog vad detta innebär i praktiken och hur det redan nu går att förbereda din arbetsplats för detta!

Utredningen om genomförande av lönetransparensdirektivet föreslår i 10 punkter följande.

  1. Nya regler om löneinformation till arbetssökande.
  2. Förbud mot frågor om historisk lön.
  3. Nya regler om information avseende lönesättning till arbetstagarna.
  4. Särskild regel om information till anställd arbetstagare om hans/hennes ”löneläge”.
  5. Komplettering av lönekartläggningsreglerna.
  6. Nya regler om lönerapportering till DO.
  7. Nya regler om lönerapportering till arbetstagarna.
  8. Komplettering av reglerna om samverkan vid lönekartläggning.
  9. Nya sanktionsregler.
  10. Nya regler vid tvister, preskription och rörande bevisbörda.

Artikel: Utredningsförslag om genomförande av lönetransparensdirektivet i svensk lag

I maj 2023 antogs det s.k. lönetransparensdirektivet (2023/970/EU), som handlar om ”stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdiga arbeten genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer” (se TIAN 2023 nr 6). Direktivet ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 7 juni 2026.

Med anledning av att EU antagit lönetransparensdirektivet tillsatte regeringen i juni 2023 en utredning med uppdraget att överväga vilka svenska lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga i syfte att implementera direktivet i svensk lag.

Det är viktigt att se lönetransparensdirektivet och dess krav i rätt sammanhang. Direktivet har sin grund i konstaterandet (av EU) att principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete (den s.k. likalöneprincipen) inte har fått det praktiska genomslag som förväntats.

Utredningens förslag i stora drag
Utredningen har nu presenterat sina synpunkter och förslag (SOU 2024:40). I utredningsbetänkandet finns ett stort antal konkreta förslag till lagändringar gällande diskrimineringslagen. Jag återkommer till dessa detaljer nedan.

Läs mer om och beställ TIAN här för att läsa hela artikeln!