Tommys Tillfälliga Tankar; Viktig och självklar dom om åldersdiskriminering

Tommys Tillfälliga Tankar; Viktig och självklar dom om åldersdiskriminering

Igår kom Arbetsdomstolen med en dom (AD 2015 nr 51) rörande åldersdiskriminering. Den kommenterades i media med höjda ögonbryn. Enligt min uppfattning är domen visserligen viktig (eftersom den klargör ett rättsläge) men samtidigt är resonemanget självklart.

Reglerna mot ålderdiskriminering innebär i korthet följande. Om en arbetssökande eller arbetstagare sannolikt missgynnas på grund av ålder, måste arbetsgivaren antingen visa att missgynnandet saknar samband med ålder eller att en undantagsregel är tillämplig. Parterna var i tvisten överens om att tre personer, som fyllt 70 år, hade nekats tidsbegränsad anställning som buss- och taxiförare med hänvisning till att de hade fyllt 70 år. Arbetsgivaren menade att 70-årsregeln fanns av trafik- och transportsäkerhetsskäl. Läs mer på Tommys Tillfälliga Tankar