Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juni 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i juni 2017:

AD 2017 nr 36, som handlar om tvisteförhandling och avvisning
av talan, s 1
• AD 2017 nr 37, som handlar om uppsägning av arbetstagare som på
grund av ohälsa inte kan utföra visst arbete, s 7
• AD 2017 nr 38, som handlar om konkurrensklausul i
anställningsavtal, s 15
• AD 2017 nr 39, som handlar om kollektivavtalstolkning –
ordalydelseprincipen och principen om gemensam
partsvilja, s 25
• AD 2017 nr 41, som handlar om kollektivavtalstolkning –
ordalydelseprincipen, s 37
• AD 2017 nr 43, som handlar om förtroendeskadlig bisyssla, s 45
• AD 2017 nr 44, som handlar om konkurrensklausul i
anställningsavtal och interimistiskt

Ladda hem rapporten: AD-domar juni 2017