Tommys Tillfällig Tankar: Så blir det med karens, läkarintyg, sjuklönekostnader och korttidsarbete

Regeringen har nu bekräftat att ”avskaffandet av karensdag” kommer att genomföras på det sätt som jag skrev om tidigare (i förra veckan). Detta betyder alltså att sjuklönelagen inte ändras; arbetsgivare ska även fortsättningsvis göra karensavdrag. Det blir sedan Försäkringskassan som i efterhand betalar sjukpenning för ”karensdagen”. Individen får alltså ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. De nya reglerna avses gälla retroaktivt fr o m den 11 mars och t o m den 31 maj (kan naturligtvis komma att förlängas).

Beträffande krav på läkarintyg (fr o m åttonde sjukdagen) i sjuklönelagen kommer regeringen att föreslå att detta krav tillfälligt slopas under sjuklöneperioden. I vad mån denna förändring kommer att ha retroaktiv verkan anger inte regeringen. Ett konkret lagförslag kommer att lämnas till riksdagen snarast.

Vidare har regeringen presenterat förslag om arbetsgivarens sjuklönekostnader. Här föreslås att staten ska kompensera arbetsgivarna för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. I praktiken innebär detta att arbetsgivarna får redovisa sina sjuklönekostnader till Skatteverket, som därefter krediterar på arbetsgivarens skattekonto.

Slutligen har regeringen kommit med förslag om tillfälliga regler för korttidspermittering. Förslaget innebär att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent (samma nivåer som i lagen om korttidsarbete) och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen). Staten kommer att stå för 75 procent av arbetsgivarens kostnader. Ansökan om pengar ska lämnas till Tillväxtverket. Dessa lagnyheter föreslås träda i kraft den 7 april men tillämpas retroaktivt fr o m den 16 mars. Reglerna avses gälla under hela 2020.

För att nyttja korttidspermittering krävs, som huvudregel, kollektivavtal om arbetstidsförkortningen. Under speciella förutsättningar (70% av berörd personal accepterar arbetstidsförkortningen) kan även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal använda reglerna om korttidsarbete.

Vi kan vara säkra på att riksdagen kommer att fatta beslut helt i enlighet med regeringens förslag.

Tommy Iseskog